Instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Deze instelling vindt dat de kwaliteit van iemands leven voor een belangrijk deel wordt bepaald door zijn of haar mentale gesteldheid. Zij wil dan ook dat iedereen een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Daarom zorgt zij ervoor dat iedereen die om welke reden dan ook minder grip heeft op zijn leven, weer een hanteerbaar perspectief op de werkelijkheid krijgt.

Datawarehousing project

De probleemstelling
Klant ziet zich geconfronteerd met een snel veranderende werkelijkheid. De concurrentie in de zorg neemt toe door de introductie van marktwerking. Daarnaast moeten alle GGZ-instellingen over naar een nieuw bekostigingsmodel bekend als de DBC-systematiek. Om al deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden alsook het motto te kunnen realiseren heeft Mondriaan behoefte aan goede stuurinformatie met betrekking tot de drie basisprocessen zorg, personeel en financieel.

Oplossing
Nippur levert de projectleiding- en de architectuurrol bij de realisatie van een datawarehouse en bij de inrichting van een nieuwe, web georiënteerde rapportageomgeving waardoor het mogelijk wordt daadwerkelijk over de drie processen geïntegreerd te rapporteren.

Resultaten
Het project maakt het mogelijk volgens zowel de oude bekostigingsstructuur te rapporteren alsook volgens de nieuwe DBC-georiënteerde structuur. Hierdoor kan men zich voorbereiden op deze ‘omwenteling’ in bekostigingssystematiek.

Tevens is het dankzij dit project voor het eerst mogelijk geïntegreerd te rapporteren over de hele zorgketen. Inzicht kan worden verschaft in de productiviteit van de behandelingen door combinatie van uurregistratiegegevens met zorghandelingen zodat klant kan toewerken naar een betere allocatie van mensen en middelen aan de veranderende zorgvraag.
Het project levert zinvolle inzichten op waar het verbetering van de datakwaliteit in de bronsystemen betreft alsook het terugdringen van extracomptabele boekhoudingen.

Nippur draagt bovendien bij aan de kennisontwikkeling van de interne medewerkers waardoor zij zelf in staat worden gesteld steeds beter informatieanalyse te verrichten alsook de informatielogistieke keten verder uit te breiden om zodoende nieuwe inzichten te kunnen realiseren. Dit wordt onder andere bereikt door het verzorgen van training.