Wij zijn een organisatie die op verschillende vlakken strategische samenwerking zoekt. Nippur ondersteunt ons sinds 2012 op het vlak van Business Intelligence. Zij laten zien dat ze onze uitdagingen en problematiek snappen. Dit doen ze door de goede mensen te leveren op het vlak van project management, informatie analyse en architectuur. Dankzij hun kennis van het vakgebied en de geestdrift om in onze problematiek te duiken heeft BI binnen onze organisatie gigantische stappen gemaakt.

Marcel Jansen,
Information manager,
WSW

In de context van haar dienstverlening op het gebied van Business Intelligence is Nippur eraan gewend geraakt om aandacht te geven aan datakwaliteit. Dat begint met de integratie van data in het datawarehouse en het eindigt met inspanningen om klanten te helpen met het extraheren van bedrijfsinzichten uit de aanwezige bedrijfsgegevens.

Vaak blijkt dat belanghebbenden lang niet allemaal tevreden zijn met de te bereiken resultaten; enerzijds omdat de brondata niet altijd consistent is en dus moeilijk integreerbaar, anderzijds omdat rapportages vaak uitgaan van een ‘single version of the truth’ terwijl belanghebbenden vanuit verschillende bedrijfscontexten denken en handelen en de gepresenteerde gegevens niet altijd bruikbaar vinden in die bedrijfscontext.

Nippur heeft hiervan geleerd dat het succes van analytische trajecten in sterke mate afhankelijk is van de bereidheid van bedrijven om hun datamanagement praktijken te willen versterken.

Het datawarehouse team kan daarbij een onmisbaar hulpmiddel zijn, omdat zij als eerste tegen data-inconsequenties aanlopen, omdat zij gemotiveerd zijn om met de business in overleg (en in discussie) te treden over datadefinities, omdat zij datafouten (dan wel afwijkingen van data specificaties) zichtbaar kunnen maken en de business zelfs analytische middelen kunnen verschaffen om dataproblemen te analyseren en daar actie op te nemen.

Nippur gelooft dan ook dat de scope van het BI Competence Centre zich zou moeten verbreden tot die van Data Integratie Competence centre, en dat de architectuur van BI geïntegreerd zou moeten worden met die voor master datamanagement.

De dienstverlening van Nippur breidt zich dan ook uit tot:

  1. Strategische advisering op het gebied van datamanagement
  2. Data Profiling, Datakwaliteitsrapportages, Master Data integratie en -opschoning

Strategische advisering op het gebied van data management

Doel van een dergelijk traject is om klanten inzicht te geven in de datakwaliteitsproblemen die ze nu hebben en welke maatregelen ze kunnen nemen om deze te verbeteren.
Het adviestraject streeft een gebalanceerde aanpak na tussen:

  • maatregelen op het gebied van Data Governance;
  • de introductie van processen om datakwaliteit te definiëren, te meten en te verbeteren;
  • de borging van datakwaliteit in de operationele processen;
  • de afstemming van datadefinities tussen bedrijfsdomeinen;
  • de introductie van technologie die kan ondersteunen bij het beheer van datadefinities en van master data;
  • het analyseren en transformeren van data;
  • het rapporteren van datakwaliteit (zowel op operationeel niveau (error marts) als op managementniveau (DQ Dashboards).

 

Data Profiling, Datakwaliteitsrapportages, Master Data integratie en -opschoning

Het begin van elk dataverbetertraject begint met het begrijpen van de datakwaliteitsproblemen die een bedrijf heeft en de gevolgen die dat heeft. Vanuit het adagium ‘you get what you inspect’ wil Nippur haar kennis van data en datawarehousing inzetten om effective DQ rapportages en dashboards te creëren. Vandaaruit ontstaan vanzelf data governance initiatieven die uiteindelijk leiden tot opschoning en integratie van master data.
Nippur kan vanzelfsprekend helpen met de keuze en het gebruik van de juiste tools om dit te ondersteunen